Cysylltwch/ Contact

DrSaraLouiseWheeler_Iddew_09.05.16_

Dr Sara Louise Wheeler

saralouisewheeler@googlemail.com

@SerenSiwenna

Cymraeg (scroll down for English)

Helo a chroeso i’r blog yma am ‘onomasteg’, sef yr astudiaeth o enwau o bob math, a phob dim amdanynt. Byddaf yn blogio yn rheolaidd am faterion bywyd pob dydd sy’n ymwneud ag enwau mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, a byddaf yn gwneud fy ngorau i gysylltu fy synfyfyrion hefo’r llenyddiaeth ysgolhaig yn y maes o onomasteg.

I roi rhyw fath o gefndir i chi o pam sefydlais y blog, fy enw cyntaf yw ‘Sara’. Dewiswyd fy enw gan fy rhieni, gyda’r sillafiad ac ynganiad Cymraeg yn hytrach na’r fersiwn Saesneg ‘Sarah’. Roeddent yn tybio y byddai siaradwyr Cymraeg yn ei adnabod fel enw Cymraeg ac yn ei ynganu’n gywir, tra byddai siaradwyr Saesneg hefyd yn medru ei ynganu gan nad oedd yn enw hir hefo seiniau tra Gymraeg ynddi, megis ‘Angharad’, neu ‘Melangell’.

Yn anffodus, fel y trodd pethau allan, mae llawer iawn o siaradwyr Saesneg wedi bod wrthi’n cam-sillafu a cham-ynganu fy enw trwy gydol fy mywyd – a rhai siaradwyr Cymraeg hefyd. Yn wir, mae rhan fwyaf o bobl yn Fyd-eang yn medru ynganu fy enw – hyd yn oed os maent yn ei hysgrifennu mewn llythrennau gwahanol (megis Arabeg)…ond ddim yng Nghymru na Lloegr yn anffodus.

Fodd bynnag, fel unrhyw academydd werth ei halen, mi wnes i ysgrifennu am fy mhrofiadau a’i throi yn erthygl cyfnodolyn. Trwy’r broses o gael ei adolygu gan gyfoedion, dysgais am y maes o onomasteg…ac rwyf wedi bod wrth fy modd hefo hi ers hynny!

Cyhoeddais fy erthygl gyntaf am helyntion fy enw cyntaf: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2158244016658935

Yna cyhoeddais erthygl yn trafod y maes ac, yn ddigon eironig, y diffyg enw cadarn arni: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059799118769818

Yna troais fy sylw at onomasteg trwy gyfrwng Y Gymraeg, gan gynnig diffiniad i’r Esboniadur: https://wici.porth.ac.uk/index.php/Onomasteg

Yna, wrth i mi sylwi ar fwy a fwy o bethau diddorol tra allan yn y sinema, mewn bwytai ayyb, penderfynais cychwn blog dwyieithog, lle fedraf rwdlan amdano yn ddi-baid.

Gobeithiaf y gwnewch fwynhau darllen yr hyn rwy’n ei sgwennu, ac os oes gennych syniadau a hoffech fod yn blogiwr gwadd, plîs cysylltwch â mi!

………………………………………………………………………………………………………………………………

English (Cymraeg uchod)

Hello and welcome to this blog about ‘onomastics’, the study of names of all kinds, and everything about them. I will be blogging regularly about everyday matters relating in some way to names, and I will do my best to make the connections between my musings and the scholarly literature within the field of onomastics.

To give you some kind of background as to why I have set up this blog, my forename is ‘Sara. My parents chose this name, with the Welsh spelling and pronunciation rather than the English version ‘Sarah’. They thought that Welsh speakers would recognise it as a Welsh name and would pronounce it correctly, whilst English speakers would also be able to pronounce it since it didn’t have particularly Welsh sounds in it such as ‘Angharad’, or ‘Melangell’.

Unfortunately, as things turned out, many English speakers have misspelled and mispronounced my name throughout my life – and some Welsh speakers too. Indeed, most people globally can pronounce my name – even if they write it with different letters (for example in Arabic)…but not in Wales or England unfortunately.

However, as any academic worth her salt might do, I wrote about my experiences and turned them into a journal article. Through the peer review process, I learned about the field of onomastics…and I have been delighted by it ever since!

I published my first journal article about the trials and tribulations of my forename: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2158244016658935

I then published an article discussing the field of onomastics, and the irony surrounding the lack of consensus over what to call the field: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059799118769818

I then turned my attention to onomastics through the medium of Welsh and proposed an explanation for Yr Esboniadur (the Explainer):  https://wici.porth.ac.uk/index.php/Onomasteg

Then, as I noticed interesting things whilst out at the cinema, in restaurants etc, I decided to begin a bilingual blog, where I can ramble on endlessly about such matters.

I hope you will enjoy what I write, and if you have any ideas and would like to be a guest blogger, please do get in touch!

Advertisements